On Tour with Chris Cornell

previous
alain
next


(photo by fan: Lois Razonski)